Bagażnik rowerowy thule a podróż do świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Pol­ski na obszarze Wyżyny Kieleckiej (część środkowa i północno-wschodnia wojewódz­twa), Niecki Nidziańskiej (część południowa) oraz Wyżyny Przedborskiej (część północ­no-zachodnia. Wiele osób decydując się na wyjazd w to miejsce decyduje się na bagażnik rowerowy thule.

Świętokrzyskie otoczone jest sześcioma województwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, łódzkie) z największymi aglomeracjami miejski­mi w Polsce, warszawską, krakowską, katowicką oraz łódzką. Odległość od stolicy wo­jewództwa do centrum tych aglomeracji mieści się w granicach 120-180 kilometrów. Woje­wództwo jest położone między dwoma korytarzami infrastruktury transportowej relacji, wschód-zachód o znaczeniu kontynentalnym (autostrady A2 i A4), oraz na wschód od korytarza relacji północ-południe (autostrada Al). Wtedy warto postawić na bagażnik rowerowy thule czy bagażnik rowerowy thule na dach.

Powierzchnia świętokrzyskiego, jednego z najmniejszych w Polsce to 11 708 km2, stanowi 3,7% obszaru kraju (15 miejsce przed opolskim). Region zamieszkuje 1 288,7 tys. osób (3,4% ludności kraju, 13. miejsce przed Podlaskiem, Opolskiem i Lubuskim). Gęstość zaludnienia jest niższa od przeciętnej w kraju, na 1 km2 przy­pada 110 osób (11 miejsce), średnio w kraju – 122 osoby, w UE – 112,2 osób na km2.

Województwo należy do najsłabiej zurbanizowanych rejonów w kraju. Sieć osad­niczą to 30 miast, oraz 2832 miejscowości wiejskich. Sieć miejska jest stosunko­wo dobrze rozmieszczona na całym obszarze, natomiast charakteryzuje się mniejszą gęstością niż w kraju. Przeciętnie jedno miasto w regionie przypada na 389,7 km2, podczas gdy w Polsce na 354,1 km2. Większą od przeciętnej gęstością charakteryzu­je się sieć miejscowości wiejskich, na jedną miejscowość wiejską przypada 4,1 km2 (w kraju 5,5 km2). W miastach naszego województwa mieszka tylko 45,5% ludności (15 miejsce), podczas gdy średni w kraju wskaźnik urbanizacji jest wyższy o 15,8 punktów i wynosi 61,7%. W miastach liczących poniżej 10 tys. mieszkańców miesz­ka 6,3% ludności regionu, od 10-50 tys. – 9,3%, 50-100 tys. – 13,9 %, powyżej 200 tys. (Kielce) – 16,4%.

Świętokrzyskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, o wysokim stopniu koncen­tracji tradycyjnych działów przemysłu, związanych z produkcją oraz obróbką metali, wy­dobyciem oraz przetwórstwem surowców mineralnych i produkcją artykułów spo­żywczych. Charakterystyczny jest bardzo wyraźny podział na przemysłową północ oraz rolnicze południe, będące zapleczem dla produkcji ekologicznej żywności, jeżeli chodzi o bagażnik rowerowy thule na klapę. Większość ośrodków miejskich, skupiających znaczącą w skali województwa licz­bę miejsc pracy w przemyśle, koncentruje się na obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Ma on bogate tradycje związane z przemysłem, głównie wy­dobywczym i przetwórczym surowców mineralnych (rud żelaza, miedzi, ołowiu).

Południowo-wschodnia część województwa ma w zasadzie rolniczy charakter, związany z występowaniem dobrych gleb rędzinowych, wykształconych na węglano­wych skałach kredowych, oraz gleb lessowych Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Ob­szar ten, pomimo dobrze rozmieszczonej sieci miast, jest znacznie gorzej zurbanizowa­ny ze względu na niższą przeciętną liczbę mieszkańców w poszczególnych ośrodkach, mniejszą koncentrację przedsiębiorczości, w tym przemysłu, a więc mniejszą siłę ich oddziaływania na otoczenie w odniesieniu do bagażnik rowerowy thule. W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich, oraz jedno miasto na prawach powiatu, Kielce, będące powiatem grodzkim, oraz 102 gminy, w tym: 5 miejskich, 25 miejsko-wiejskie i 72 wiejskie.

Województwo świętokrzyskie, zgodnie z unijną nomenklaturą jednostek tery­torialnych NUTS, w całości odpowiada regionowi na poziomie NUTS III. Poziom NUTS III jest podstawową jednostką, w odniesieniu do której dystrybuowane będą środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Pokrywanie się granic regionu NUTS III z obszarem województwa sprzyja prowadzeniu mobilnej polityki regional­nej oraz efektywnemu wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych.
Rolę administracyjnego, kulturalnego oraz gospodarczego centrum regionu pełnią Kielce (209,5 tys. mieszkańców).

W systemie osadniczym kraju, Kielce zaliczone są do krajowych ośrodków równoważenia rozwoju. Funkcje regionalnych ośrodków wzro­stu pełnią miasta: Ostrowiec Świętokrzyski (74,5 tys. mieszkańców), Starachowice (53,7 tys.), Skarżysko-Kamienna (49,7 tys.) oraz Sandomierz (25,3 tys.). Dla zrów­noważonego rozwoju całego regionu konieczny jest wzrost ekonomiczny oraz rozwój społeczny takich ośrodków miejskich, jak: Końskie, Włoszczowa, Jędrzejów, Piń­czów, Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Staszów i Opatów.