Co warto wiedzieć o podatkach?

Do przeliczenia waluty euro na złotówki stosowany jest średni kurs, który ogłasza Narodowy Bank Polski na każdy pierwszy dzień roboczy w październiku wcześniejszego roku podatkowego, z zaokrągleniem do 1000 zł. Do dnia 31 marca, a gdy dzień 31 marca wypada właśnie w dzień wolny od pracy, wtedy do pierwszego dnia roboczego po 31. marca, podatnicy CIT muszą złożyć do naczelnika wskazanego urzędu skarbowego roczne zeznanie CIT w wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Zeznanie takie służy także do obliczania rocznego podatku CIT.

Wszystkie te informacje ujęte są w zależności od rodzaju podmiotu i źródła dochodów na jednym właściwym formularzu; CIT-5 lub CIT-7,CIT-8 lub CIT-8A, CIT-8B lub CIT-CFC. Jeżeli z zeznania wychodzi niedopłata podatku, to brakujący podatek trzeba zapłacić do ostatniego dnia miesiąca marca. Z zeznania może także wyjść nadpłata tegoż podatku, to wtedy urząd zobowiązany jest do zwrotu tej nadpłaconej kwoty. Ma on na to trzy miesiące od dnia otrzymania formularza CIT.

Zagraniczne kontrolowane spółki składają zeznanie na temat osiągniętych przychodów na druku CIT-CFC. Określony czas złożenia zeznania to bowiem ostatni dzień miesiąca dziewiątego w roku następującym po roku podatkowym. Także w tym terminie spółka musi wpłacić należny podatek. Jeśli zagraniczna kontrolowana spółka nie ma jednak ustalonego roku podatkowego lub ten rok przekracza okres następnych, występujących po sobie dwunastu miesięcy, wtedy przyjmuje się, że odpowiednim rokiem podatkowym dla zagranicznej kontrolowanej spółki będzie rok podatkowy podatnika. Jeśli podatnik ten osiąga dochody z minimum jednej i więcej niż jednej zagranicznej kontrolowanej spółki, wtedy składa on osobne zeznanie na temat dochodów z każdej z tych spółek.

Podatek od wszystkich spadków od darowizn, czyli psd, jest płacony, od nabycia majątku rzeczy albo praw własnościowych, jako spadek, darowizna i drogami pokrewnymi. Podatek PSD jest liczony według skali podatkowej, a więc jego wysokość jest zależna od kwoty całego nabytego majątku i stopnia pokrewieństwa z wskazanym darczyńcą. Z podatku psd są zwolnione osoby, które są najbliższe darczyńcy. Kwota wspomnianego podatku jest zależna od całej nabytej wartości rzeczy albo praw majątkowych i od grupy podatkowej, do której się należy. Ustawa punktuje trzy grupy podatkowe. Kiedy otrzyma się prawo do własności wskazanej rzeczy albo praw majątkowych, to musi się o tym poinformować właściwy urząd skarbowy w krótkim terminie jednego miesiąca właśnie od dnia nabycia spadku lub darowizny.

Informacje takie wykazuje się na druku SD-3, czyli zeznaniu podatkowym o nabyciu rzeczy albo praw majątkowych. Na podstawie przygotowanego druku SD-3, właściwy urząd skarbowy wysyła kolejno decyzję o kwocie podatku do opłacenia. Podatek musi się zapłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.