Komornik sądowy Warszawa Mokotów – pomoc przy odzyskiwaniu długów

Komornik sądowy Warszawa Mokotów, czyli skuteczność w odzyskiwaniu długów.

Komornik sądowy dla Warszawy Mokotowa

Wielu dłużników nie spłaca swoich należności w terminie – w wielu przypadkach ciężko o odzyskanie długu z różnych przyczyn. W sytuacji, kiedy samodzielnie nie można sobie poradzić z odzyskaniem należności, warto zwrócić się do odpowiednich organów o doświadczeniu prawnym, którzy zajmą się pozyskaniem zaległych kwot.  

Mieszkańcy stolicy powinni w pierwszej kolejności zwrócić się do sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa – tam należy złożyć pozew przeciwko dłużnikowi. Sąd rozstrzygnie o dalszym postępowaniu, nadając sprawie tytuł egzekucyjny. Gdy to nastąpi, można udać się do sądu pierwszej instancji i złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd ma obowiązek nadać ją bez zwłoki, najpóźniej do trzech dni od daty złożenia wniosku. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności można zgłosić się do komornika pracującego pod danym sądem – w tym przypadku będzie to komornik sądowy Warszawa Mokotów.  

Kancelaria komornicza przyjmuje wierzycieli, którzy mają trudności z odzyskaniem należności pieniężnych lub niepieniężnych. Jej zadaniem jest namierzenie dłużnika oraz zlokalizowanie jego majątku, ocenienie możliwości spłaty przez niego długu oraz odzyskanie należnej wierzycielowi kwoty – bezpośrednio lub za pomocą licytacji komorniczej.  

Komornik sądowy Warszawa Mokotów i wierzyciel

Wierzyciel powinien samodzielnie zgłosić się do odpowiedniego komornika sądowego w Warszawie Mokotów, by uzyskać od niego pomoc. Warto przygotować się do tego spotkania, zbierając dokumenty i informacje dotyczące dłużnika oraz zaciągniętej przez niego pożyczki lub innych należności finansowych – takie informacje pomogą kancelarii w pracy. Jej pracownicy zajmą się również zdobywaniem informacji o dłużniku na własną rękę, np. za pomocą rozpoznania terenowego, które polega na odwiedzeniu osoby zalegającej z płatnościami w miejscu jej zamieszkania w celu oszacowania jej majątku. Jeśli dłużnik jest niedostępny, np. ponieważ podany adres jest nieaktualny, kancelaria posiłkuje się informacjami zdobytymi przy współpracy z wiarygodnymi instytucjami – wysyła zapytania do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rejestru PESEL, systemu Ognivo, zbierającego dane o rachunkach bankowych, Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu może uzyskać rzetelne i kompletne informacje o majątku dłużnika, co pozwoli na rozpoczęcie działań mających na celu postępowanie egzekucyjne.  

Komornik sądowy w Warszawie Mokotów, jeśli nawiąże bezpośredni kontakt z dłużnikiem, może uzyskać od niego spłatę należności, by następnie przekazać ją wierzycielowi. Jeśli nie jest to jednak możliwe, może zająć majątek należący do dłużnika w formie jego ruchomości, nieruchomości (tylko na wyraźny wniosek wierzyciela), rachunków bankowych lub przejęcia części wynagrodzenia (wysokość wynagrodzenia wolnego od zajęcia jest regulowana przepisami prawa). Pracownik kancelarii komorniczej może również przeprowadzić eksmisję dłużnika, jeśli należąca do niego nieruchomość musi zostać sprzedana na poczet pokrycia długów.