Technologiczne przygotowanie produkcji

Oprócz obrabiarek sterowanych numerycznie o budowie konwencjonalnej tokarek, wiertarek, frezarek, wiertarko-frezarek powstały nowe odmiany tych obrabiarek, nieporównywalne z obrabiarkami konwencjonalnymi, takie jak centra obróbkowe, autonomiczne stacje obróbkowe oraz elastyczne systemy obróbkowe.

Ważnym elementem wchodzącym w zakres technologicznego przygotowania produkcji są pomoce warsztatowe, stosowane zarówno przy obróbce, jak i kontroli określonej części. Pomoce warsztatowe są podzielone na: znormalizowane; specjalizowane; specjalne. Przedstawiając te kwestie wskazuje się, że do głównych zadań, jakie mają spełnić pomoce warsztatowe, należą kolejno: zapewnienie wymaganej dokładności obróbki i zmniejszenie kosztów produkcji, jak i również polepszenie warunków i bezpieczeństwa pracy. Pojęcie warunków obróbki obejmuje całokształt czynników związanych z procesem technologicznym, czyli dane dotyczące obrabiarki czy urządzenia technologicznego, przedmiotu obrabianego, narzędzia, zastosowania płynu obróbkowego i inne dane charakteryzujące proces. Parametry obróbki są ściśle związane ze sposobem obróbki. W przypadku obróbki skrawaniem są one scharakteryzowane przez prędkość skrawania, głębokość skrawania i posuw.

Na dobór warunków i parametrów obróbki decydujący wpływ wywiera przedmiot obrabiany, jego kształt, wymiary, materiał, z którego jest wykonany, jak również obrabiarka, na której dana operacja ma być wykonana. Materiał przedmiotu obrabianego i rodzaj obróbki mają decydujący wpływ na dobór narzędzia i materiału ostrza. W obróbce skrawaniem parametry obróbki powinny być dobra z tzw. normatywów, opracowanych dla poszczególnych sposobów obróbki. Mogą to być normatywy opracowane centralnie, opracowane przez zakład we własnym zakresie, zalecane do stosowania przez producentów narzędzi.
Wprawdzie proces wytwarzania wałów można zaliczyć do najprostszych spośród typowych części maszyn, niemniej analiza technologiczności konstrukcji jest zawsze opłacalna, gdyż umożliwia uproszczenie procesu technologicznego i skrócenie czasu wykonania operacji. Na technologiczność konstrukcji wpływają najczęściej drobne elementy, które w sumie mogą dosyć znacznie zaważyć na całym procesie. Na prawie każdym wale wielostopniowym występują rowki wpustowe.

W przypadku większej ich liczby należy dobierać rowki o jednakowej szerokości, gdyż takie rozwiązanie umożliwia wykonanie ich w jednej operacji, bez potrzeby wymiany narzędzia. Największe znaczenie ma to wtedy, gdy rowki te występują w rożnych płaszczyznach i wykonanie ich w jednej operacji zapewnia otrzymanie podziału, na przykład za pomocą podzielnicy.